Pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne | Diamanti

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK/INSTAGRAM


I Postanowienia ogólne


1. Organizatorem konkursu na profilach Facebook i Instagram jest DIAMANTI zwanych dalej “Konkursem” oraz fundatorem nagród jest DIAMANTI Maciej Ożdżeński z siedzibą w Chorzowie, ul. Kilińskiego 5, 41-500 Chorzów, NIP 645-235-94-70, Regon 240305386, zwany dalej “Organizatorem”.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach utrzymywanych w serwisach facebook.com, instagram.com profilach serwisu Facebook, Instagram DIAMANTI prowadzonych przez Organizatora, dostępnych pod adresem URL https://pl-pl.facebook.com/DiamantiBrylanty/ , https://instagram.com/diamanti.pl?igshid=maj7ma6zdjyh dalej zwanymi “Profilami Organizatora”, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.diamanti.pl.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu.
6. Następującym pojęciom używanym w Regulaminie oraz w poszczególnych ogłoszeniach należy nadawać znaczenie określone poniżej:
a) Konkurs – konkurs organizowany za pośrednictwem Profilu Organizatora, adresowany do użytkowników Profilu Organizatora, polegający na opublikowaniu komentarza do Ogłoszenia o konkursie, stanowiącego odpowiedź na pytanie konkursowe;
b) Ogłoszenie o konkursie – publikowane na Profilach Organizatora zaproszenie do udziału w Konkursie;
c) Data konkursu – określenie ram czasowych Konkursu, w których uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie; za Datę rozpoczęcia Konkursu uważa się 21.04.2021, za Datę zakończenia uważa się 28.04.2021;
d) Rozpoczęcie konkursu – określona w Ogłoszeniu godzina oraz dzień od kiedy uczestnicy mogą nadsyłać odpowiedzi na pytanie konkursowe;
e) Nagroda – voucher na wykorzystanie w sklepie stacjonarnym i online, o wartości 500 złotych przyznawany 1 zwycięzcy Konkursu;
f) Zwycięzca – Uczestnik, który opublikował w komentarzu do Ogłoszenia o konkursie odpowiedź na pytanie konkursowe, w sposób określony Regulaminem i którego komentarz został uznany przez jury za najciekawszy;
g) Dzień zamknięcia konkursu – dzień oraz godzina, do kiedy uczestnicy mogą nadsyłać odpowiedzi na pytanie konkursowe, za Dzień zamknięcia konkursu uważa się 28.04.2021, godzina 12:00;

II Uczestnictwo w Konkursie


1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2.Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

III Przebieg i warunki udziału w Konkursie


1. Aby wziąć udział w Konkursie należy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ogłoszeniu o Konkursie, tj. w Dacie konkursu i nie wcześniej niż w chwili Rozpoczęcia konkursu opublikować na Profilu Organizatora komentarz do Ogłoszenia stanowiący odpowiedź na zadanie konkursowe: ”Opisz najromantyczniejszą sytuację w swoim życiu; prawidłowa odpowiedź na zadanie konkursowe powinna zawierać wskazanie tematu.
2. Za moment opublikowania komentarza, określonego w ust. 1 powyżej, uważa się moment, w którym komentarz zostanie zapisany na serwerze Serwisu.
3. Po opublikowaniu komentarza zawierającego odpowiedź konkursową, uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.
4. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną odpowiedź konkursową, o której mowa w ust. 1 powyżej, bez względu na ilość posiadanych kont w serwisie facebook.com, instagram.com. Jeżeli ten sam uczestnik opublikuje więcej niż jedną odpowiedź konkursową, za odpowiedź konkursową zgłoszoną w Konkursie uważana będzie jedynie odpowiedź konkursowa zapisana jako pierwsza na Profilu Organizatora w ramach danej edycji Konkursu.
5. Poprzez opublikowanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego odpowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi konkursowej do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia, określonego w ust. 6 poniżej.
6. Poprzez opublikowanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie odpowiedzi konkursowej na stronach Profilu Organizatora, jak również na stronach serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

IV Zasady wyłaniania zwycięzcy


1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury tylko spośród uczestników, którzy: prawidłowo odpowiedzieli na pytanie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.
2. Spośród uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże jednego Zwycięzcę Konkursu, który opublikował najciekawszą w ocenie jury odpowiedź na pytanie konkursowe.
3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.
4. Organizator dzień po zamknięciu konkursu opublikuje komentarz na Profilach Organizatora, zawierający wskazanie Uczestnika Konkursu, któremu został przyznany status Zwycięzcy oraz prośbę o przesłanie przez Zwycięzcę do Organizatora za pośrednictwem Profilu Organizatora prywatnej wiadomości potwierdzającej chęć otrzymania nagrody. Jeżeli Zwycięzca nie zgłosi chęci otrzymania nagrody, w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym, w terminie 24 godzin od opublikowania komentarza na Profilu Organizatora, zawierającego wskazanie Zwycięzcy, nie nabywa prawa do nagrody. Organizator w odpowiedzi na nadesłane wiadomości prywatne zawiadomi Zwycięzcę o fakcie uzyskania prawa do nagrody.

V Nagroda


1. Nagrodą w Konkursie jest voucher, o wartości 500 złotych, który można wykorzystać w sklepie stacjonarnym i online. Voucher może być wykorzystany przy zakupach za minimum 1000 złotych.
2. Nagroda konkursowa zostanie wysłana na podany przez zwycięzcę adres e-mail.
3. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
4. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie wskazanym w sposób określony w ust. 2 powyżej, nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

VI Postępowanie reklamacyjne


1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: DIAMANTI Maciej Ożdżeński, ul. Kilińskiego 5, 41-500 Chorzów, z dopiskiem “Konkurs Facebook/Instagram” oraz z dopiskiem wskazującym nazwę Konkursu. Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania zwycięzcy – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

VII Ochrona danych osobowych


1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest DIAMANTI Maciej Ożdżeński wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul.Kilińskiego 5, 41-500 Chorzów, NIP 6452359470, REGON 240305386.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

VIII Postanowienia końcowe


Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani w żaden sposób powiązany z serwisami Facebook, Instagram. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników Konkursu w związku z Konkursem (np. komentarze, pytania, skargi, itp.) powinny być adresowane do Organizatora. Organizator zwalnia serwis Facebook, Instagram z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem Profilu Organizatora.