Zaręczyny

Regulamin sklepu Diamanti


I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego prowadzonego przez Firmę: Diamanti S.C. z siedzibą przy ul. Metalowców 13 w Chorzowie, NIP 6272776924, działającego pod adresem www.diamanti.pl. Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży towarów, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego i z oferowanych za jego pośrednictwem usług.
2. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu internetowego może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez otwarcie linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu internetowego, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.
3. Sklep internetowy umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu.
4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep internetowy.
5. Wszelkich informacji na temat Sklepu internetowego oraz załatwiania spraw związanych ze Sklepem internetowym można uzyskać pod numerem telefonu: 691 511 144, bądź poprzez wiadomość wysłaną na pocztę e-mail: kontakt@diamanti.pl.
6.  Sprzedawca umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz zawierania umów w zakresie usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

II. Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz wysłane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta (w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem).
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.diamanti.pl
Koszyk – element Sklepu Internetowego, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: wskazanie Towaru, którego dotyczy oferta zakupu, jego parametry, ilość, sposób zapakowania, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia, a także innych danych, jeżeli są istotne i konieczne do skutecznego złożenia zamówienia i jego należytej realizacji.
Koszty dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Klientowi zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem.
Kupujący – Klient oraz Konsument łącznie.
Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy.
Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym www.diamanti.pl.
Sklep internetowy – platforma, umożliwiająca Klientowi składanie zamówień na Towary oraz rezerwację Towarów.
Strona – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie
Sprzedawca – Diamanti S.C. z siedzibą przy ul. Metalowców 13 w Chorzowie, NIP 6272776924.
Towar – produkt, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym lub dokonać jego rezerwacji w oznaczonym Salonie, w tym w szczególności: pierścionki, obrączki, kolczyki, wisiorki, zawieszki.
Umowa sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę cywilnoprawną na mocy której, Sprzedawca będący przedsiębiorcą zobowiązuje się przenieść na kupującego (Klienta) własności rzeczy (Towaru)i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
Umowa zawarta na odległość – należy przez to rozumieć każdą umowę zawartą pomiędzy Sprzedającym (przedsiębiorcą) a Kupującym (Konsumentem) w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
Usługa – należy przez to rozumieć czynność polegającą w szczególności na: naprawie produktów jubilerskich, wycenie ww. produktów bądź na ich przeróbce,
Usługa świadczona drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć usługę świadczoną przez usługodawcę na odległość (bez jednoczesnej obecności stron) poprzez przekazanie danych na indywidualne żądanie usługobiorcy (Konsumenta), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania , włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.
Wada – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego Towaru.

III. Rejestracja w Sklepie internetowym

1.Klient nie przechodzi procesu rejestracji w sklepie internetowym, celem dokonania zakupu.

IV. Warunki składania zamówień w Sklepie internetowym

1. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Towary w Sklepie Internetowym są Klienci nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika.
2. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych umożliwiających zrealizowanie zamówienia.
3. Sklep internetowy zapewnia wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji danych podawanych podczas zakupów.
4. Użytkownik Sklepu internetowego zobowiązany jest do:
    a. Nierozpowszechniania treści zabronionych przez przepisy prawa (w tym naruszających dobra osobiste Sprzedawcy),
    b. Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
    c. Nierozpowszechniania w ramach Sklepu internetowego nieprawdziwej informacji handlowej,
    d. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
    e. Korzystania z treści zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego do użytku własnego.

V. Zawarcie umowy sprzedaży

1. Sprzedaż w Sklepie internetowym odbywa się poprzez system teleinformatyczny obsługujący Sklep, w drodze umowy zawieranej na odległość pomiędzy Sprzedającym a Klientem. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego, korzystający powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi aktualna przeglądarka, np. Internet Explorer, Firefox lub Chrome, monitor o rozdzielczości minimum 1024 x 768 px, włączona obsługa Cookies i Java Script, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader oraz aktywnym kontem poczty elektronicznej.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.
3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między użytkownikiem Sklepu („Klientem”), a Sprzedawcą.
4. Towary w Sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje dotyczące w szczególności właściwości Towaru, jego ceny, jakości, rozmiaru, materiału, z którego jest wykonany.
5. Prezentowane na stronach Sklepu internetowego zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii mogą nie oddawać jego rzeczywistego wyglądu i wielkości, a w szczególności jakości i koloru naturalnych kamieni szlachetnych, które w niektórych wypadkach mogą nieco różnic się od prezentowanych na zdjęciu. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby prezentacja Towarów w specjalnych grafikach, dawała wyobrażenie ich masy i wielkości.
6. Sklep internetowy umożliwia składanie zamówień na Towary w następujący sposób:
    a. na stronie Sklepu internetowego (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia,
    b. telefonicznie, poprzez kontakt z infolinią Sklepu internetowego, z potwierdzeniem mailowym zamówienia
    c. pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Towarów wraz z wszystkimi ich parametrami.
7. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze. Zamówienia składane telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przyjmowane są od poniedziałku do niedzieli w godzinach 900 – 2000.
8. Klient składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, wybór dostawy, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar, podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego.
9. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wyboru Towarów przyciskiem „Zamów i Zapłać”. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów i zapłać” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy (wysyłka zagraniczna), o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.
10. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt 8 i 9 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia oraz niniejszym Regulaminem.
11. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt 11 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość („Potwierdzenie realizacji zamówienia”) zawierającą informacje dotyczące złożonego zamówienia; ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta, a także informacje o procedurze składania reklamacji Towarów oraz informacji o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży.
12. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji określonego na stronie sklepu internetowego, informując jednocześnie o nowym terminie realizacji w „Potwierdzeniu realizacji zamówienia”. Wskazana wyżej wiadomość stanowi potwierdzenie przyjęcia przez Sklep oferty zakupu Klienta. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz Sprzedawcą umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
13. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.
14. Sprzedawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia oferty zakupu Klienta na wskazany przez niego adres poczty e-mail („Odmowa realizacji zamówienia”), w przypadku gdy odnotuje brak zamówionego towaru w magazynie lub ze względu na brak mocy przerobowej (zbyt wiele zamówień). Po otrzymaniu ww. odmowy nie dochodzi do zawarcia między Klientem i Sprzedawcą umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania oświadczenia o odmowie realizacji zamówienia.
15. Sklep internetowy zastrzega sobie również prawo odmowy realizacji zamówienia na każdym etapie jego realizacji, w przypadku gdy:
    a. dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru,
    b. transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych Autopay,
    c. płatność za zamówienie nie została uiszczona w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia,
    d. brak jest możliwości realizacji zamówienia ze względu na brak dostępności asortymentu, składowej produktu lub mocy przerobowej,
    e. kupujący nie wybrał bądź nie określił wszelkich składowych produktu niezbędnych do finalizacji transakcji.
16. W przypadku gdy klient dokonał wpłaty wartości zamówienia na konto Sprzedawcy, a zaistnieją przesłanki do „Odmowy realizacji zamówienia”, Sprzedawca zwróci wpłatę dokonaną przez Klienta niezwłocznie po zaksięgowaniu jej na koncie bankowym Sprzedawcy, nie później niż w terminie 7 dni roboczych.
17. Sprzedawca oferuje odpłatną (wycenioną indywidualną) naprawę uszkodzonej mechanicznie biżuterii.


VI. Dostawa i odbiór Towarów

1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
2. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3 poniżej, Czas realizacji zamówienia na Towary zamówione w Sklepie Internetowym określony jest w podsumowaniu zamówienia, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia poprzez skorzystanie z przycisku „Zamów i zapłać”. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji zamówienia i zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail. Termin na dostawę Towaru biegnie od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Przesyłając do Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, Sklep Internetowy może poinformować Klienta o przewidywanym terminie dostawy.
3. W dniu nadania przesyłki klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem nadania paczki „Twoje zamówienie zostało wysłane”. W przypadku wyboru przez Klienta dostawy towaru w formie „Paczkomaty InPost”, powyższy termin może się wydłużyć do 5 dni roboczych. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych w przypadku pierścionków oraz 45 dni w przypadku obrączek i wybranych modeli biżuterii, liczonych od daty zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu Autopay, bądź zwykłym przelewem internetowym), rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu internetowego kwoty będącej ceną sprzedaży Towaru i kosztów przesyłki Towaru.
4. W celu przyspieszenia terminu realizacji zamówienia lub precyzyjnego określenia terminu realizacji, klient powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.
5. Dostawy towarów zamówione w Sklepie internetowym dokonywane są przez przewoźnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie doręczania przesyłek,w zależności od wyboru klienta firmą spedycyjną DPD Poland Sp. z o. o. lub przy wykorzystaniu usługi „Paczkomaty InPost” oferowanej przez InPost Sp. z o.o., zgodnie z Regulaminem przewoźnika zawierającym m.in. terminy, koszty i sposób dostaw.
6. Towary są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Towary mogą być również dostarczane pod wskazany adres poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Opłaty za dostawę Towarów pokrywa sprzedawca, z zastrzeżeniem pkt. 9.
9. Koszty wysyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej pokrywa Klient.
10. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską DPD lub ubezpieczoną przesyłką „Paczkomaty InPost”.
11. Do każdego wysyłanego Towaru załączany jest dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT. Możliwe jest późniejsze wystawienie faktury VAT dokumentującej dokonaną sprzedaż, nawet w sytuacji gdy została ona już potwierdzona paragonem z kasy fiskalnej. Warunkiem koniecznym do wystawienia faktury, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest zwrot oryginału paragonu z kasy fiskalnej przez Klienta.
12. W przypadku biżuterii z kamieniami szlachetnymi Sprzedawca załącza do Towaru certyfikat autentyczności. Każdy produkt opatrzony jest metką (klipsem).
13. Korektę rozmiaru, po dokonaniu sprzedaży, Sprzedawca realizuje GRATIS przez okres 90 dni od daty widniejącej na paragonie lub Fakturze VAT.
14. W przypadku, o którym mowa w pkt. 13, Klient pokrywa koszty wysyłki Towaru do Sprzedawcy oraz przesyłki zwrotnej.
15. Wysyłka zwrotna realizowana jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
16. Sprzedawca informuje, iż dowód zakupu, ściereczka oraz ozdobne pudełko nie jest potrzebne w celu zmiany rozmiaru pierścionka.
17. Sklep internetowy nie odpowiada za zagubienie zbędnych elementów paczki wysłanej celem korekty rozmiaru,
18. Klient uprawniony jest do odbioru zamówionych towarów także w punktach stacjonarnych prowadzonych pod marką DIAMANTI.
19. Dostawa towarów do punktów stacjonarnych odbywa się na następujących zasadach:
    a. koszty dostawy Towarów do punktów stacjonarnych ponosi Sklep internetowy diamanti.pl,
    b. dostawa Towarów do punktów stacjonarnych nastąpi w terminie takim samym, jak wysyłka pod adres domowy,
    c. Klient otrzyma wiadomość z informacją o możliwości odbioru zamówionych towarów w wybranym przez siebie punkcie odbioru,
    d. w razie wyboru przez Klienta opcji odbioru dostawy towarów w sklepie stacjonarnym pod adresem ul. Metalowców 13 w Chorzowie, zapłata za zamówione towary może być dokonana gotówką lub kartą płatniczą.
    e. Klient zobowiązany będzie do odbioru towarów w terminie 10 dni od dnia otrzymania wiadomości informującej o możliwości odbioru Towarów.
    f. Odbierając zamówiony Towar Klient obowiązany jest okazać osobie wydającej Towar dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, w celu potwierdzenia tożsamości składającego zamówienie oraz odbierającego Towar. W przypadku, gdy na prośbę klienta zamówienie odbiera inna osoba, konieczne jest okazanie osobie wydającej towar pisemnego upoważnienia do odbioru zamówienia przez wskazaną osobę oraz dokumentu tożsamości osoby upoważnionej.
20. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. Zgodnie z przepisami Klient ma prawo otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony.

VII. Ceny i metody płatności

1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto podawanymi w złotych polskich, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
2. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:
    a. „za pobraniem” spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy,
    b. przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Autopay (w tym płatność kartą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, BLIK) przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Autopay) w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, powoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji można dokonać powtórnego złożenia zamówienia i dokonać wyboru innej bądź tej samej formy płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za zamówiony towar,
    c. przelewem tradycyjnym na wskazany przez Sprzedawcę numer rachunku bankowego,
    d. gotówką lub kartą płatniczą w przypadku odbioru Towaru w sklepie stacjonarnym.
3. Po wyborze przelewu bankowego za pośrednictwem Autopay, jako metody płatności Klient zostanie przekierowany do formularza zapłaty Autopay, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez autopay.pl jako agenta rozliczeniowego.
4. Sprzedawca może, w procesie potwierdzenia zamówienia, zażądać wpłaty bezzwrotnego zadatku (dotyczy to np. obrączek ślubnych oraz tzw. projektów indywidualnych) bądź zaliczki (np. w przypadku wyrobów wysokiej wartości) na poczet realizacji zamówienia, co będzie zaznaczone w warunkach realizacji zamówienia.
5. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, zapłata ceny towarów możliwa jest jedynie w formie płatności elektronicznej.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
7. Masa wyrobów może nieznacznie różnić się ze względu na dokonywany przez Klienta wybór rozmiaru.
8. Sprzedawca nie stosuje podwyżki, ani obniżki cen ze względu na rozmiar pierścionka w zakresie rozmiarów 6 - 20. W przypadku większych rozmiarów obowiązuje dopłata wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych zero groszy) za każdy dodatkowy rozmiar.

VIII. Reklamacje Towarów – Rękojmia

1. Klientowi będącemu konsumentem i nabywającemu Towar w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
4. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:
    a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
    b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
    c. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
    d. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
5. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 4c wyłącznie w sytuacji gdy:
    a. udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać,
    b. wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta,
    c. treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.
6. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
7. Reklamację składa się drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu internetowego i dowodem zakupu w Sklepie internetowym, przesyłką kurierską (zalecane) lub inną formą przesyłki, na adres: DIAMANTI ul. Metalowców 13, 41-500 Chorzów, z dopiskiem: „Reklamacja DIAMANTI”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep internetowy przesyłki zawierającej reklamowany towar. Warunkiem realizacji usług związanych z gwarancją jest dostarczenie wyrobu wraz z wszystkimi jego elementami składowymi np. szyna i oprawka biżuterii, kamień, zatyczki kolczyków itp.
8. Reklamacji nie podlega masa wyrobu, pod warunkiem, że nie odbiega od początkowego założenia o więcej niż +/- 15% masy wyrobu.
9. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
10. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
    a. złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca skorzysta z prawa przysługującego mu w pierwszej kolejności i niezwłocznie, bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie,
    b. żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady,
    c. jeśli sklep nie będzie w stanie naprawić lub wymienić towaru na nowy, zwróci kupującemu gotówkę w postaci WIRTUALNEJ KARTY PODARUNKOWEJ. Klient będzie miał prawo zapłacić wirtualną kartą za inny produkt wybrany z asortymentu sklepu o tej samej lub wyższej wartości (za dopłatą).
11. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
12. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, Klient jest zobowiązany do sporządzenia w obecności kuriera protokół szkody lub odpowiednio wybranie opcji dot. reklamacji na ekranie Paczkomatu, z którego odbiera przesyłkę.

IX. Zwroty Towarów – odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), konsument który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres pocztowy lub elektroniczny Sprzedawcy: kontakt@diamanti.pl, oświadczenia przed jego upływem.
2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.
3. Sprzedawca w wykonaniu ciążącego na nim obowiązku wskazanego w pkt 1 powyżej, zwraca uwagę na treść art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:
    a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
    b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
    c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
4. Sprzedawca informuje, iż pkt. 3 b powyżej dotyczy produktów takich jak np. obrączki (w tym także obrączki z kolekcji Memotions), ponieważ powstają one w oparciu o indywidualne parametry wyszczególnione przez Klienta w procesie składania zamówienia.
5. Każdy wysyłany przez Sklep internetowy Towar opatrzony jest metką. Usunięcie metki świadczy o użytkowaniu produktu i jest równoznaczne z brakiem możliwości zwrotu używanego produktu.
6. Klient w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu internetowego.
7. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek pokrycia kosztów, które Sprzedawca poniósł do momentu odstąpienia przez Klienta od Umowy.
8. Wysokość kosztów, o których mowa w pkt. 7 powyżej, oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia.
9. Celem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu lub złożyć to oświadczenie w każdy inny zgodny z przepisami prawa sposób. Klient powinien poinformować Sklep internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY z własnoręcznym podpisem dołączony do paczki zwracającej produkt lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres: DIAMANTI 41-500 Chorzów, ul. Metalowców 13 z dopiskiem „ZWROT TOWARU” lub poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@diamanti.pl.
10. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy oraz dostarczy zwracany Towar przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
11. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy: DIAMANTI 41-500 Chorzów, ul. Metalowców 13 z dopiskiem „ZWROT TOWARU” niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
12. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi klient.
13. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep internetowy zwraca Klientowi niezwłocznie wszystkie otrzymane płatności, a w każdym przypadku nie później niż do 14 dni od dnia, w którym Sklep internetowy otrzymał zwrot produktu.
14. Bez względu na wybraną przez Klienta formę płatności ,,zwrot gotówki” nastąpi na wskazany w formularzu zwrotu nr rachunku bankowego Klienta.
15. Klienci ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy.

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
    a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
    b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
    c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.
3. Sklep internetowy wskazuje, iż istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych między konsumentami i przedsiębiorcami, za pomocą platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców chcących pozasądowego rozstrzygnięcia sporu objętego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku. Platforma ODR działa pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr i jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii.


XI. Informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Sklep internetowy świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
    a. Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
    b. Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów.
2. Korzystanie z Sklepu internetowego jest dostępne dla Klientów dysponujących następującym wyposażeniem:
    a. komputer PC,
    b. szerokopasmowe łącze internetowe,
    c. aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub IE (w wersji 9 lub wyższej),
    d. zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS,
    e. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows) dla domeny www.diamanti.pl,
    f. aktywne konto e-mail, albo telefonem komórkowym, tabletem lub innym urządzeniem z dostępem do Internetu.
3. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep internetowy drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail Biura Obsługi Klienta Sklepu internetowego (kontakt@diamanti.pl). Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie Klienta oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
4. Sprzedawca informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep internetowy usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu internetowego i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu internetowego, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu internetowego. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep internetowy z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

 

XII. Promocje i kody rabatowe

1. Prowadzone za pośrednictwem sklepu internetowego Diamanti promocje ograniczone są czasowo lub do wyczerpania zapasów produktów ją objętych.
2. Promocje nie łączą się z innymi promocjami, w szczególności z kodami rabatowymi.
3. W przypadku trwania jednocześnie kilku akcji promocyjnych, Kupujący ma możliwość wyboru korzystniejszej dla siebie oferty.XIII. Zapisy końcowe

1. Dane osobowe Klientów podawane podczas dokonywania zakupu w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
2. W przypadku wyboru sposobu dostawy z wykorzystaniem usługi „Paczkomaty InPost” dane osobowe Klientów będą przetwarzane również przez InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130, w celu świadczenia usług przez InPost Sp. z o.o.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
4. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.
5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.
8. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
9. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.
10. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
11. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 9.06.2019r.


Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych w procesie zakupu

1. Administratorem danych osobowych jest firma Diamanti S.C. z siedzibą przy ul. Metalowców 13 w Chorzowie, NIP 6272776924
2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji zamówienia.

Pliki cookie / ustawienia prywatności

Prosimy o zgodę na wykorzystanie plików cookie na naszej stronie w pełnym lub określonym przez Ciebie zakresie. Korzystamy z: Hubspot Chat (czat na stronie), Google Analytics (statystyki), Google Ads, Pixel Meta (marketing). Szczegółowe informacje oraz możliwość zmiany zgód znajdziesz w polityce prywatności

Zgadzam się Dostosowuję wybór

Zaznacz, w jakim zakresie udzielasz zgody


Zgoda na wybrane Odmowa